Subsidieregeling open programma Lân fan Taal
Lân fan Taal wil de rijkdom aan taal en meertaligheid in onze provincie delen met Fryslân en de wereld. We willen organisaties en personen vragen en verbinden om zich gemeenschappelijk te presenteren in een programma dat voor een breed publiek toegankelijk en interessant is. Het open programma streeft ernaar om met kleine subsidies allerlei taalgerelateerde ideeën aan te jagen, zodat Lân fan Taal van onderop versterkt wordt en initiatiefnemers tegelijkertijd ondersteund worden.

Daarom is dit jaar een subsidieregeling van kracht, waarbij een ieder aanvragen kan indienen ten behoeve van een culturele productie op het gebied van meertaligheid. Voor kleine projecten zijn bedragen van € 500,- beschikbaar en voor grote projecten bedragen maximaal € 5.000,-. De subsidieregeling kent drie rondes: de eerste tender loopt vanaf 31 januari.
Meer informatie vindt u op de website van Lân fan taal

Subsydzjeregeling iepen programma Lân fan Taal
Lân fan Taal wol de rykdom oan taal en meartaligens fan ús provinsje diele mei Fryslân en de wrâld. Wy wolle organisaasjes en persoanen befreegje en ferbine om har mienskiplik te presintearjen yn in programma dat foar in breed publyk tagonklik en nijsgjirrich is. Yn it iepen programma is it doel om mei lytse subsydzjes allegearre taalrelatearre ideeën oanjage te kinnen om sa Lân fan Taal fan ûnderen op te fersterkjen en inisjatyfnimmers te stypjen.

Dêrom stelle wy dit jier in subsydzjeregeling iepen, dêr’t eltsenien by oanfreegje kin foar in kulturele produksje op it gebiet fan meartaligens. Foar lytse projekten kin € 500,- beskikber wêze en foar gruttere projekten op syn meast € 5.000,-. De subsydzjeregeling is trije kear yn wurking; de earste tender rint fan 31 jannewaris.
Mear ynformaasje fine jo op de webside fan Lân fan taal