De signalen lijken op groen te staan voor een steviger inzet van de provincie op kunst en erfgoed. Welke standpunten hebben de provinciale politieke partijen over cultuureducatie en cultuurparticipatie, en over de rol van cultuur in de provincie? Lees de analyse en samenvattingen van partijprogramma's per provincie.

Cultuur van en voor iedereen

Vrijwel alle politieke partijen noemen het belang van de toegankelijkheid van cultuur voor alle burgers, ongeacht leeftijd, opleiding, woonplaats, inkomen, verblijfsstatus of fysieke of mentale beperking. Een veel terugkerende opvatting is dat cultuur van en voor iedereen is. Dat vraagt ook om nieuwe vormen van cultuur.  Meerdere partijen pleiten voor bereikbare culturele voorzieningen op lokaal niveau, zoals buurt- of dorpshuizen en bibliotheken, expliciet genoemd door GroenLinks in Zuid-Holland, de VVD in Groningen en het CDA in Drenthe. In Overijssel zet men ook in op betere ondersteuning van kleinschalige (boven)lokale cultuurinitiatieven. In Overijssel stelt de PvdA voor om een Overijsselse Cultuurdag te introduceren. Ook zijn de partijen in Friesland voorstander van het behoud van het IMF; Iepen Mienskipsfûns, waarmee culturele initiatieven op lokaal niveau financieel mogelijk worden gemaakt.  

Provinciale fondsen

Verschillende partijen doen voorstellen voor een provinciaal cultuurfonds of de continuering van bestaande fondsen. De provincie heeft daarin een faciliterende of een regierol.Voorbeelden zijn het hierboven genoemde Iepen Mienskipsfûns, maar ook een nieuw fonds voor de betere zichtbaarheid van erfgoed en een landschapsfonds (D66 in Noord Holland), een ondersteuningsfonds voor cultuurbezoek van scholen (PvdA in Gelderland) en de blijvende ondersteuning van het Jeugd Sport- en cultuurfonds (PvdA en de ChristenUnie in Groningen en het CDA in Limburg).

Friesland: Successen van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 verzilveren

Lees een analyse en samenvattingen van partijprogramma's per provincie.